Trung Bình Cộng Của Số Thứ Nhất Và Số Thứ Hai Là 39

      106
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó ?


*

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của ba số là:

210 : 2 = 105

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45

Số thứ hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ ba là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số thứ nhất: 45

Số thứ hai: 33

Số thứ ba: 27


Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?


Giải:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


Tổng số thứ nhất và số thứ hai là:

39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là:

30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là:

210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45.

Số thứ hai là:

105 – 72 = 33.

Số thứ ba là:

105 – 78 = 27.

Đ/s:45; 33 và 27.


Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?


Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. tìm ba số đó.


Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Xem thêm: Describe Your Favourite Sports, What Is Your Favourite Sport And Why

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?


Giải:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


Giải:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


Giải:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39 . Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30 . Trung bình cộng của sô thứ nhất và số thứ ba là 36 . tìm ba số đó


tổng của số thứ 1 và 2 là:

39.2=78

tổng của số thứ 2 và 3 là:

30.2=60

tổng của số thứ 3 và 1 là:

36.2=72

hai lần tổng 3 số là:

78+60+72=105

số thứ nhất là:

105-60=45

số thứ hai là:

105-72=33

số thứ ba là:

105-78=27

Đáp số : STN:45;STH:33;STB:27


Giải:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.


Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 36, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 44, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 40. Tìm ba số đó.

A. 36 ; 40 và 44

B. 32 ; 40 và 48

C. 32 ; 40 và 44

D. 35 ; 40 và 44


Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 36 trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 44 trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 40 Tìm ba số đó


bạn chỉ cần tìm tổng thôi là đc

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là:

36x2=72

Tổng số thứ bavà số thứ hai là:

44x2=88

Tổng số thứ bavà số thứ nhấtlà:

40x2=80

Tổng hai lần ba số là:

72+88+80=240

Tổng ba số là:

240:2=120

số thứ 3 là

120-72=48

số thứ 2 là

120-88=32

sốthứ nhất là

120-80=40


Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 23, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 25. Tìm ba số đó


Tổng số thứ 1 và 2 là :

23 x 2 = 46

Tổng số thứ 2 và 3 là :

30 x 2 = 60

Tổng số thứ 1 và 3 là :

25 x 2 = 50

Hai lần tổng của 3 số là :

46 + 60 + 50 + = 156

Tổng của 3 số là :

156 : 2 = 78

Số thứ 1 là :

78 - 60 =18

Số thứ 2 là :

78 - 50 = 28

Số thứ 3 là :

78 - 46 = 32

Đ/S : Số 1 :18

SỐ 2 : 28

Số 3 : 32