Sự Chuyển Hóa Tinh Bột Trong Cơ Thể Người Có Sinh Ra Mantozo

      1,208
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(a). Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(b).Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(c). Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ

(d). Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ

Số phát biểu đúng là:

A. 4.

Bạn đang xem: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozo

B.2

C. 3

D.1


*

Chọn đáp án C

(a). Đúng.Theo SGK lớp 12 mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(b). Đúng.Theo SGK lớp 12 glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(c). Sai.Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc α-glucozơ và β-fructozơ

(d). Đúng.Theo SGK lớp 12 sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơCho các phát biểu sau: (1) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ; (3) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ; (5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic; (6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước; (7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói; (8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit; (9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc; và (10) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ;

(3) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ;

(5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic;

(6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước;

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói;

(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau

(1) Glucozơ có phản ứng thủy phân tạo ancol etylic.

(2) Mantozơ và saccarozơ có liên kết glicozit.

(3) Mantozơ và fructozơ có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2.

(4) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

(5) Mantozơ và fructozơ có khả năng tham gia tráng gương.

Các phát biểu không đúng là

A. (3) (4).

B. (2) (5).

C. (1) (3) (4).

D. (3), (4) (5)


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ, fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ, tinh bột và xemlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4) Glucozơ, fructozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.

Phát biểu đúng

A. (1) và (4)

B. (1), (2) và (4)

C. (1), (2) và (3)

D.

Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Biểu Cảm Lớp 7, Soạn Văn 7: Đặc Điểm Của Văn Bản Biểu Cảm

(1), (2), (3) và (4).


Lớp 0 Hóa học
1
0

Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau :

(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân.

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là :

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Có một số nhận xét về cacbonhiđrat như sau:

(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.

Phát biểu đúng là

A. (2) và (4).

B. (3) và (4).

C. (1) và (2).

D. (1) và (3).


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.

Phát biểu đúng là

A. (1) và (2).

B. (3) và (4).

C. (2) và (4).

D. (1) và (3).


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năngtham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4(loãng) làm xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit. Phát biểu đúng là

A. (3) và (4)

B. (1) và (3)

C. (1) và (2)

D. (2) và (4)


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


cf68