MỘT VẬT THỰC HIỆN ĐỒNG THỜI HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ CÓ BIÊN ĐỘ LẦN LƯỢT LÀ 8 CM VÀ 12 CM

      338
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A 1 = 6 cm và A 2 = 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp A của vật không thể có giá trị nào sau đây ?

A.

Bạn đang xem: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm

A = 18 cm

B. A = 24 cm

C. A = 6 cm

D. A = 12 cm


*

Đáp án B

Biên độ dao động tổng hợp có giá trị nằm trong khoảng:

*

*

→ A không thể nhận giá trị 24 cm


Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 6 cm và 8 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật nhỏ có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 15 cm

B. 1 cm

C. 20 cm

D. 10 cm


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 6 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể bằng:

A.5 cm.

B.6 cm.

C.7 cm.

D.8 cm.


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là:

A. 2 cm

B. 3 cm

C.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 11 Bài 2 : Hàng Hoá, Bài Giảng Giáo Dục Công Dân Gdcd 11

5 cm

D. 21 cm


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là

A. 5 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 21 cm


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3 cm và 7 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận các giá trị bằng

A. 3 cm

B.2 cm

C.11 cm

D.5 cm


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là

A. A = 5 cm

B. A = 2 cm

C. A = 3 cm

D. A = 21 cm


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là

A. A = 5 cm

B. A = 2 cm.

C. A = 3 cm

D. A = 21 cm


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3 cm và 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật có thể là

A. 9 cm

B. 3 cm

C. 5 cm

D. 13 cm


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x 1 = a cos ( 20 t + π 6 ) cm và x 2 = 3 cos ( 20 t + 5 π / 6 ) cm. Biết rằng vận tốc cực đại của vật bằng 140 cm/s. Biên độ a có giá trị là