MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC CÓ 5/8

      92
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một trường tiểu học có 5/8

*

Một ngôi trường tiểu học tất cả 5 8 số học viên xếp các loại khá, 1 5 số học sinh xếp loại giỏi, sót lại là học viên xếp một số loại vừa phải. Hỏi :

a. Số học viên xếp loại vừa phải chiếm từng nào số học viên toàn trường ?

b. Nếu trường tè học tập kia có 400 học sinh thì bao gồm bao nhiêu học viên xếp các loại mức độ vừa phải ?


*

a. Số Tỷ Lệ học sinh tương đối tốt của trường tiểu học là :

*

một ngôi trường tiểu học tập bao gồm 5/8 học sinh xếp nhiều loại khá; 01/05 số học viên xếp nhiều loại tốt ; sót lại học viên xếp nhiều loại trung bình . hỏi số học sinh xếp các loại vừa đủ chỉ chiếm bao nhiêu số học sinh toàn trường?. nếu như ngôi trường tè học tập đó gồm 400 học viên thì gồm từng nào xếp một số loại trung bình


một trường tiểu học tất cả 5/8 số học viên xếp loại tương đối , 1/5 số học viên xếp loại xuất sắc , sót lại là học sinh xếp một số loại vừa phải . hỏi :

a)số học sinh xếp các loại vừa phải chiếm phần từng nào % số học viên toàn trường ?

b)trường hợp trường tiểu học tập kia gồm 400 học viên thì gồm từng nào học sinh xếp các loại vừa phải ?


Xem thêm: 3 Bài Văn Nghị Luận Vấn Đề Hãy Nói Không Với Tệ Nạn Xã Hội, Nghị Luận Vấn Đề Hãy Nói Không Với Tệ Nạn Xã Hội

Một ngôi trường tiểu học tập bao gồm 5/8 số học viên xếp một số loại hơi , 1 tháng 5 số học sinh xếp loại tốt , sót lại là học sinh xếp nhiều loại trung bình . Hỏi:

a) Số học sinh xếp một số loại trung bình chiếm phần từng nào xác suất số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường tè học tập đó tất cả 400 học sinh thì bao gồm từng nào học viên xếp một số loại trung bình ?


Một ngôi trường tè học tập bao gồm 5/8 số học viên xếp một số loại tương đối , 1 tháng 5 học sinh xếp loại xuất sắc , sót lại là học viên xếp nhiều loại vừa đủ . hỏi :

a) số học viên xếp các loại trung bình chỉ chiếm bao nhiêu % số học viên toàn ngôi trường ?

b) trường hợp ngôi trường đái học tập kia tất cả 400 học viên thì tất cả từng nào học sinh xếp nhiều loại mức độ vừa phải ?


Một ngôi trường đái học tất cả 5/8 số học viên xếp loại tương đối, 01/05 số học viên xếp loại xuất sắc, sót lại là học sinh xếp loai nghiêm vừa phải. Hỏi :

a) Số học viên xếp một số loại vừa phải chiếm bao nhiêu Phần Trăm số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu trường tiểu học đó có 400 học sinh thì tất cả từng nào học viên xếp loại trung bình ?


một ngôi trường tè học tập bao gồm 5/8 số học sinh xếp các loại tương đối, 1 tháng 5 số học viên xếp một số loại giỏi , còn sót lại là học viên xếp một số loại vừa phải . hỏi :

a) số học viên xêp các loại vừa đủ chiếm phần bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ?

b) ví như trường tiểu học tập kia có 400 học sinh thì có từng nào học viên xếp một số loại vừa phải ?


Một trường tiểu học tập bao gồm 5/8 số học tập sing xếp nhiều loại hơi , 1/5 số học sinh xxay loại tốt , còn sót lại là học sinh xếp loại vừa phải . Hỏi :

a) Số học viên xếp nhiều loại trung bình chỉ chiếm từng nào tỷ lệ số học viên toàn trường?

b) Nếu ngôi trường tè học kia bao gồm 400 học sinh thì có bao nhiêu học viên xếp một số loại vừa phải ?


một ngôi trường tiểu học bao gồm 5/8 số học sinh xếp loạitương đối. 1/5 số học viên xếp các loại xuất sắc, còn sót lại là số học viên xếp một số loại trung bình. hỏi:

a, số học viên xếp các loại vừa đủ chiếm phần bao nhiêu Tỷ Lệ số học sinh toàn trường?

b, trường hợp trường đái học đó có 400 học sinh thì gồm bao nhiêu học sinh xếp một số loại trung bình?


1 ngôi trường tiểu học tất cả 5/8 số học viên xếp loai phong tương đối , 1/5 số học viên xếp loại giỏi , còn lại là học sinh xếp loại trung bình . hỏi:

a ) Số học viên xếp một số loại vừa phải chiếm từng nào % số học viên toàn trường ?

b) ví như trường tiểu học tập đó có 400 học viên thì tất cả từng nào học sinh xếp một số loại trung bình?