TÍNH CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT BIẾT CHIỀU RỘNG BẰNG 3/4 CHIỀU DÀI

      224
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật có diện tích S là 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng(frac34)chiều lâu năm.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài


*

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là x.

=> chiều rộng lớn hình chữ nhật là ba phần tư.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều dài của một hình chữ nhật luôn luôn là số tự nhiên và thoải mái cần x = 34

=> Chiều rộng lớn là:

34 x 3 phần tư = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)


*

Điện thoại tư vấn chiều lâu năm hình chữ nhật là x.

Xem thêm: Thay Tỉ Số Giữa Các Số Hữu Tỉ Bằng Tỉ Số Giữa Các Số Nguyên A) 1,2:3,24

=> chiều rộng lớn hình chữ nhật là ba phần tư.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều lâu năm của một hình chữ nhật luôn luôn là số tự nhiên đề xuất x = 34

=> Chiều rộng lớn là:

34 x 3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)

Đáp số:.................


điện thoại tư vấn chiều lâu năm hình chữ nhật là x ( centimet, x > 0 )

=> Chiều rộng = 3/4x

Theo đề bài ta có : x . 3/4x = 867

3/4x2= 867

x2= 1156

x =(pmsqrt1156=pm34)

x > 0 => x = 34

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật = 34cm

Chiều rộng hình chữ nhật = 34 . ba phần tư = 51/2cm

Chu vi hình chữ nhật = ( 34 + 51/2 ) . 2 = 119cm


Call chiều nhiều năm Hcông nhân là(a)

=>Chiều rộng lớn HCN là(frac34a)

=>SHCNlà:(a.frac34a=left(a.a ight)frac34=a^2.frac34=867cm^2)

(Rightarrow a^2=867divfrac34=1156)

(Rightarrow a=sqrt1156=34)

Chiều rộng lớn Hcông nhân là:

(34.frac34=25,5left(cm ight))

PHCN:(34 + 25,5).2=119(cm)

Đ/s:..


Một hình chữ nhật tất cả diện tích S là 867 cm2.Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều dài


Một hình chữ nhật gồm diện tích S bằng 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều dài


Một hình chữ nhật tất cả diện tích bởi 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều dài


một hình chữnhật có diện tích 867 cmét vuông. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bằng 3/4D dài


Một hình chữ nhật, một hình tam giác và một hình vuông vắn bao gồm chu vi cân nhau. Chiều dài hình chữ nhật gấp đôi chiều chiều rộng. Tam giác bao gồm cha cạnh bằng nhau. Tổng diện tích hình chữ nhật và hình vuông là 425 cm2. Tính cạnh của mỗi hình đó.


một hình chữ nhật gồm diện tích bằng 867cmét vuông. tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài


Một vườn hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn bằng 2/3D nhiều năm, biết 1/3 chiều nhiều năm vườn là 24m. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó?