Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

      171
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a, Khối lượng tính bằng gam của 1 đơn vị Cacbon là:

\(\frac{1,9926.10^{-23}}{12}=0,16605.10^{-23}\left(g\right)\)

Nguyên tử khối của nhôm là:27 đv C

khối lượng tính bằng gam của 2 nguyên tử nhôm là:

\(2.27.0,16605.10^{-23}=8,9667.10^{-23}\left(g\right)\)

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:\(8,9667.10^{-23}\)

b, Khối lượng tính bằng gam của 1 đơn vị Cacbon là:

\(\frac{1,9926.10^{-23}}{12}=0,16605.10^{-23}\left(g\right)\)

Nguyên tử khối củaphotpho là: 31 đv C

Khối lượng tính bằng gam của 3 nguyên tửphotpho là:

\(3.31.0.16605.10^{-23}=5,14755.10^{-23}\left(g\right)\)

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử photpho là:\(5,14755.10^{-23}\)

c, Khối lượng tính bằng gam của 1 đơn vị Cacbon là:

\(\frac{1,9926.10^{-23}}{12}=0,16605.10^{-23}\left(g\right)\)

Nguyên tử khối của nitơ là: 14 đv C

Khối lượng tính bằng gam của 3 nguyên tử nitơ là:

\(3.14.0,16605.10^{-23}=6,9741.10^{-23}\left(g\right)\)

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nitơ là: \(\text{6,9741.}10^{-23}\)


Đúng 0
Bình luận (1)
*

Ta có: 1đvC =\(1,6605.10^{-24}\)

a) Ta có : 2 nguyên tử nhôm (2Al) = 27.2 = 54 đvC

\(\Rightarrow m_{Al}=54.1,6605.10^{-24}=8,9667.10^{-23}g\)

b) Ta có : 3 nguyên tử photpho (3P) = 31.3 = 93 đvC

\(\Rightarrow m_P=93.1,6605.10^{-24}=1,544265.10^{-22}g\)

c) Ta có : 3 nguyên tử nitơ (3N)= 3 . 14 = 42 đvC

\(\Rightarrow m_N=42.1,6605.10^{-24}=6,9741.10^{-23}g\)


Đúng 0
Bình luận (2)

a)\(8,9667.10^{-23}\)

b)\(15,44265.10^{-23}\)

c)\(6,9741.10^{-23}\)


Đúng 0
Bình luận (1)

dùng chữ số coong thức hóa học, kí hiệu hóa học diễn đạt í

a)3 phân tử nitơ

b)3 nguyên tử nitơ

c)1 phân tử cacbon

2)tính thành phần % khối lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất H2SO4


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2
0
Gửi Hủy

1 .a) 3N2

b) 3N

c) Cacbon là nguyên tử mà ?

2. %H =\(\frac{1.2.100\%}{98}\)= 2,04%

%S =\(\frac{32.100\%}{98}\)32,65%

%O =\(\frac{4.16.100\%}{98}\)= 65,31%


Đúng 0

Bình luận (0)

1)

a) 3 N2

b) 3 N


Đúng 0
Bình luận (0)

Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926 . 10-23g. Tính KL bằng gam của nguyên tử Natri. Biết nguyên tử khối Natri = 23.

Bạn đang xem: Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
2
1
Gửi Hủy

Ta có 1đvC = 1,9926 .10-23 / 12 = 0,16605 .10-23 (g)

Khối lương nguyên tử Natri tính bằng gam là :

0,16605 .10-23 . 23 = 3,81915 .10-23 ( g )


Đúng 1

Bình luận (0)

mNa=0,16605.10-23.23=3,81915.10-23(g)


Đúng 1
Bình luận (0)

Điền các từ hoặc cụm từ: kg ; gam ; một ; 6,022.1023; bô cùng nhỏ ; gam/mol ; gam/lít ; trị số/ giá trị ; đơn vị ; đơn vị đo ; nguyên tử khối ; phân tử khối ; giống nhau ;khác nhau

Như vậy, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng .....(1)..... của .........(2).....nguyên tử hay phân tử hay của ........(3)....... mol chất.

Đơn vị đo khối lượng mol là ......(4)....

Đối với mỗi nguyên tố, khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng .......(5)........, khác nhau về........(6)...... Đối với mỗi chất, khối lượng mol phân tử và .....(7)....... có cùng trị số, ....(8)......... về đơn vị đo.


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1
0
Gửi Hủy

Như vậy, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của 6,022.1023 nguyên tử hay phân tử hay của một mol chất.

Đơn vị đo khối lượng mol là gam/mol.

Đối với mỗi nguyên tố, khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng trị số/ giá trị, khác nhau về đơn vị đo. Đối với mỗi chất, khối lượng mol phân tử và phân tử khối có cùng trị số, khác nhau về đơn vị đo.


Đúng 0
Bình luận (4)

Điền các từ hoặc cụm từ: kg ; gam ; một ; 6,022.1023; bô cùng nhỏ ; gam/mol ; gam/lít ; trị số/ giá trị ; đơn vị ; đơn vị đo ; nguyên tử khối ; phân tử khối ; giống nhau ;khác nhau

Như vậy, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng .....(1)..... của .........(2).....nguyên tử hay phân tử hay của ........(3)....... mol chất.

Đơn vị đo khối lượng mol là ......(4)....

Xem thêm: Tổng Hợp Thơ 8 Chữ Về Tình Bạn Hay & Dạt Dào Cảm Xúc, Những Bài Thơ Về Tình Bạn Hay & Dạt Dào Cảm Xúc

Đối với mỗi nguyên tố, khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng .......(5)........, khác nhau về........(6)...... Đối với mỗi chất, khối lượng mol phân tử và .....(7)....... có cùng trị số, ....(8)......... về đơn vị đo.


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1
0
Gửi Hủy

Như vậy, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của ..6,022.1023.nguyên tử hay phân tử hay của một mol chất.

Đơn vị đo khối lượng mol là gam/mol

Đối với mỗi nguyên tố, khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng số trị/giá trị , khác nhau về đơn vị Đối với mỗi chất, khối lượng mol phân tử và phân tử khối có cùng trị số,giá trị về đơn vị đo.


Đúng 0
Bình luận (0)

a) khối lượng tính bằng gam của 3 nguyên tử oxi

b) tính số nguyên tử có trong (42.1,66.10^n-24)g nito


Lớp 8 Hóa học Bài 4: Nguyên tử
3
0
Gửi Hủy

Ta có :

a)PTKOxi= 16 (đvC)

=> Khối lượng bằng gam của 3 nguyên tử Oxi là :

3 * ( 16 *1,66 *10-24) = 7,97 * 10-23(g)

b) PTKNito= 14 đvC

=> Khối lượng bằng gam của 1 nguyên tử Nitơ là :

14 * 1,66*10-24= 2,32 * 10-23(g)

=> Trong 42 * 1,66 * 10-24g Nito có số nguyên tử Nito là :

(42 * 1,66 * 10-24) : ( 2,32 *10-23) = 3 ( nguyên tử )

Vật trong42 * 1,66 * 10-24g Nitơ có số nguyên tử Nitơ là 3 (nguyên tử)


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Ta có 1 nguyên tử Cacbon nặng 1,9926 . 10-23

3 nguyên tử Oxi có khối lượng gấp 1 nguyên tử Cacbon là :

16 . 3 = 48 ( lần )

Do đó 3 .MOtính bằng gam là1,9926 . 10-23. 48 = 95,6448.10-23

b) Có phải là 42 . 1,66.10-24g Nitơ?

Ta có :

42 . 1,66.10-24

= 4,2 . 1,55 . 10-23

= 6,51 . 10-23

Lại có MN= 14 . 1,9926 . 10-23= 27.8964 . 10-23

Tức số nguyên tử N có trong 42 . 1,66.10-24g Nitơ là :

6,51 . 10-23: (27.8964 . 10-23)\(\approx\)0,2


Đúng 0
Bình luận (1)

3.(16.1,66.10-24)bang7,97.10-24


Đúng 0
Bình luận (0)

Nicotin có nhiều trong cây thuốc lá, là hợp chất hữu cơ có chứa các nguyên tố C, H, N. Oxi hóa hoàn toàn m gam nicotin bằng oxi, sau phản ứng thu được toàn bộ sản phẩm sục vào bình nước vôi trong dư thấy có 20 gam kết tủa, khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng lên 11,32 gam và có 0,448 lít khí thoát ra (đktc). Biết khối lượng nguyên tố nitơ trong 1 phân tử nicotin bằng ½ khối lượng nguyên tố nitơ trong 1 phân tử cafein (C8H10N4O2).

a. Xác định công thức phân tử của nicotin, tính giá trị của m.

b. Nêu tác hại của nicotin đến sức khỏe con người.


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

a.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

nCaCO3 = nCO2 = 0,2 => nC = 0,2

m(bình tăng) = mCO2 + mH2O

→ 44 . 0,2 + 18 . nH2O = 11,32

→ nH2O = 0,14 => nH = 0,28

Khí thoát ra là N2: nN2 = 0,02 => nN = 0,04

=> nC : nH : nN = 0,2 : 0,28 : 0,04 = 5 : 7 : 1

=> A: (C5H7N)n

Trong cafein: mN = 56 → trong nicotin mN = ½ cafein = 28 → A: có 2 nguyên tử N

Kết luận: A là C10H14N2.

b.

Tác hại của nicotin Gây xơ vữa động mạch, phì đại động mạch chủ, co thắt phế quản; gây run và đau cơ, đau khớp cũng như tăng insulin. Tác động lên đường tiêu hóa, nicotine có thể gây nôn, khô miệng, khó tiêu, tiêu chảy, ợ nóng, gây loét và ung thư. Tác động đến hệ thần kinh trung ương, nicotine có thể khiến giấc ngủ bị rối loạn, nhức đầu, chóng mặt nguy cơ hạn chế dòng máu chảy lên não, dễ bị kích thích và tăng khả năng hành động nông nổi. Nicotine làm nhịp tim có thể tăng hoặc giảm; làm tăng khả năng loạn nhịp tim; gây hẹp mạch vành, làm tăng huyết áp. Đối với người mang thai, nicotine có thể gây những tác hại như đái tháo đường type 2, béo phì, cao huyết áp, rối loạn chức năng hô hấp, khuyết tật về hành vi thần kinh và vô sinh cho đứa con trong bụng mẹ khi đã trưởng thành