KHỐI LƯỢNG TÍNH BẰNG GAM CỦA NGUYÊN TỬ NHÔM

      482
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a, Khối lượng tính bởi gam của một đơn vị chức năng Cacbon là:

(frac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight))

Nguyên ổn tử khối hận của nhôm là:27 đv C

cân nặng tính bằng gam của 2 nguyên tử nhôm là:

(2.27.0,16605.10^-23=8,9667.10^-23left(g ight))

Kăn năn lượng tính bằng gam của nguyên ổn tử nhôm là:(8,9667.10^-23)

b, Khối lượng tính bằng gam của một đơn vị chức năng Cacbon là:

(frac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight))

Nguyên tử khối củaphotpho là: 31 đv C

Khối lượng tính bởi gam của 3 nguyên ổn tửphotpho là:

(3.31.0.16605.10^-23=5,14755.10^-23left(g ight))

Kân hận lượng tính bởi gam của ngulặng tử photpho là:(5,14755.10^-23)

c, Kăn năn lượng tính bằng gam của một đơn vị Cacbon là:

(frac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight))

Ngulặng tử khối của nitơ là: 14 đv C

Kân hận lượng tính bằng gam của 3 nguyên ổn tử nitơ là:

(3.14.0,16605.10^-23=6,9741.10^-23left(g ight))

Khối hận lượng tính bằng gam của nguim tử nitơ là: ( ext6,9741.10^-23)


Đúng 0
Bình luận (1)
*

Ta có: 1đvC =(1,6605.10^-24)

a) Ta gồm : 2 nguyên tử nhôm (2Al) = 27.2 = 54 đvC

(Rightarrow m_Al=54.1,6605.10^-24=8,9667.10^-23g)

b) Ta tất cả : 3 nguyên tử photpho (3P) = 31.3 = 93 đvC

(Rightarrow m_P=93.1,6605.10^-24=1,544265.10^-22g)

c) Ta gồm : 3 nguim tử nitơ (3N)= 3 . 14 = 42 đvC

(Rightarrow m_N=42.1,6605.10^-24=6,9741.10^-23g)


Đúng 0
Bình luận (2)

a)(8,9667.10^-23)

b)(15,44265.10^-23)

c)(6,9741.10^-23)


Đúng 0
Bình luận (1)

dùng chữ số coong thức hóa học, kí hiệu hóa học diễn tả í

a)3 phân tử nitơ

b)3 nguim tử nitơ

c)1 phân tử cacbon

2)tính nhân tố % trọng lượng nguyên ổn tử từng nguim tố trong phù hợp chất H2SO4


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2
0
Gửi Hủy

1 .a) 3N2

b) 3N

c) Cacbon là nguyên ổn tử mà ?

2. %H =(frac1.2.100\%98)= 2,04%

%S =(frac32.100\%98)32,65%

%O =(frac4.16.100\%98)= 65,31%


Đúng 0

Bình luận (0)

1)

a) 3 N2

b) 3 N


Đúng 0
Bình luận (0)

Biết ngulặng tử C tất cả cân nặng bởi 1,9926 . 10-23g. Tính KL bằng gam của nguim tử Natri. Biết nguim tử kân hận Natri = 23.

Bạn đang xem: Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm


Lớp 8 Hóa học tập CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
2
1
Gửi Hủy

Ta gồm 1đvC = 1,9926 .10-23 / 12 = 0,16605 .10-23 (g)

Khối lương nguim tử Natri tính bằng gam là :

0,16605 .10-23 . 23 = 3,81915 .10-23 ( g )


Đúng 1

Bình luận (0)

mNa=0,16605.10-23.23=3,81915.10-23(g)


Đúng 1
Bình luận (0)

Điền các từ hoặc cụm từ: kilogam ; gam ; một ; 6,022.1023; bô cùng nhỏ ; gam/mol ; gam/lkhông nhiều ; trị số/ quý giá ; đơn vị ; đơn vị đo ; nguyên tử kăn năn ; phân tử kăn năn ; kiểu như nhau ;không giống nhau

vì thế, trọng lượng mol của một hóa học là khối lượng tính bởi .....(1)..... của .........(2).....ngulặng tử tuyệt phân tử hay của ........(3)....... mol hóa học.

Đơn vị đo trọng lượng mol là ......(4)....

Đối cùng với mỗi nguyên tố, trọng lượng mol nguyên tử và nguim tử khối bao gồm cùng .......(5)........, khác biệt về........(6)...... Đối cùng với mỗi hóa học, cân nặng mol phân tử với .....(7)....... tất cả thuộc trị số, ....(8)......... về đơn vị chức năng đo.


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1
0
Gửi Hủy

vì vậy, khối lượng mol của một hóa học là cân nặng tính bằng gam của 6,022.1023 nguyên ổn tử giỏi phân tử xuất xắc của một mol hóa học.

Đơn vị đo cân nặng mol là gam/mol.

Đối với từng nguim tố, cân nặng mol nguyên tử cùng nguim tử khối hận bao gồm cùng trị số/ giá trị, không giống nhau về đơn vị đo. Đối cùng với mỗi chất, cân nặng mol phân tử cùng phân tử kân hận có cùng trị số, không giống nhau về đơn vị chức năng đo.


Đúng 0
Bình luận (4)

Điền những tự hoặc các từ: kg ; gam ; một ; 6,022.1023; bô cùng nhỏ tuổi ; gam/mol ; gam/lkhông nhiều ; trị số/ quý hiếm ; đơn vị chức năng ; đơn vị chức năng đo ; nguyên ổn tử kân hận ; phân tử kân hận ; tương đương nhau ;khác nhau

do đó, khối lượng mol của một hóa học là cân nặng tính bằng .....(1)..... của .........(2).....ngulặng tử xuất xắc phân tử hay của ........(3)....... mol chất.

Đơn vị đo cân nặng mol là ......(4)....

Xem thêm: Tổng Hợp Thơ 8 Chữ Về Tình Bạn Hay & Dạt Dào Cảm Xúc, Những Bài Thơ Về Tình Bạn Hay & Dạt Dào Cảm Xúc

Đối với mỗi nguyên ổn tố, trọng lượng mol nguim tử và nguyên ổn tử khối có cùng .......(5)........, không giống nhau về........(6)...... Đối cùng với mỗi chất, cân nặng mol phân tử với .....(7)....... có thuộc trị số, ....(8)......... về đơn vị đo.


Lớp 8 Hóa học tập CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1
0
Gửi Hủy

do vậy, cân nặng mol của một hóa học là khối lượng tính bằng gam của ..6,022.1023.nguim tử tốt phân tử hay của một mol hóa học.

Đơn vị đo cân nặng mol là gam/mol

Đối với mỗi nguim tố, cân nặng mol nguyên ổn tử và nguyên tử kăn năn gồm cùng số trị/giá trị , khác biệt về đơn vị chức năng Đối với mỗi hóa học, trọng lượng mol phân tử với phân tử kân hận có thuộc trị số,quý hiếm về đơn vị chức năng đo.


Đúng 0
Bình luận (0)

a) trọng lượng tính bằng gam của 3 nguyên ổn tử oxi

b) tính số ngulặng tử có trong (42.1,66.10^n-24)g nito


Lớp 8 Hóa học Bài 4: Nguyên tử
3
0
Gửi Hủy

Ta tất cả :

a)PTKOxi= 16 (đvC)

=> Khối hận lượng bởi gam của 3 ngulặng tử Oxi là :

3 * ( 16 *1,66 *10-24) = 7,97 * 10-23(g)

b) PTKNito= 14 đvC

=> Khối hận lượng bởi gam của 1 nguim tử Nitơ là :

14 * 1,66*10-24= 2,32 * 10-23(g)

=> Trong 42 * 1,66 * 10-24g Nikhổng lồ có số nguyên ổn tử Nilớn là :

(42 * 1,66 * 10-24) : ( 2,32 *10-23) = 3 ( nguyên ổn tử )

Vật trong42 * 1,66 * 10-24g Nitơ tất cả số nguyên tử Nitơ là 3 (nguyên tử)


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Ta có 1 nguim tử Cacbon nặng trĩu 1,9926 . 10-23

3 nguyên ổn tử Oxi gồm trọng lượng cấp 1 nguyên ổn tử Cacbon là :

16 . 3 = 48 ( lần )

Do kia 3 .MOtính bằng gam là1,9926 . 10-23. 48 = 95,6448.10-23

b) Có đề nghị là 42 . 1,66.10-24g Nitơ?

Ta có :

42 . 1,66.10-24

= 4,2 . 1,55 . 10-23

= 6,51 . 10-23

Lại bao gồm MN= 14 . 1,9926 . 10-23= 27.8964 . 10-23

Tức số ngulặng tử N tất cả vào 42 . 1,66.10-24g Nitơ là :

6,51 . 10-23: (27.8964 . 10-23)(approx)0,2


Đúng 0
Bình luận (1)

3.(16.1,66.10-24)bang7,97.10-24


Đúng 0
Bình luận (0)

Nicotin có nhiều vào cây thuốc lá, là đúng theo hóa học hữu cơ bao gồm đựng những nguyên ổn tố C, H, N. Oxi hóa hoàn toàn m gam nicotin bằng oxi, sau làm phản ứng thu được cục bộ sản phẩm sục vào bình nước vôi vào dư thấy gồm trăng tròn gam kết tủa, cân nặng chai lọ đựng nước vôi vào tăng lên 11,32 gam với có 0,448 lkhông nhiều khí bay ra (đktc). Biết trọng lượng nguyên tố nitơ trong một phân tử nicotin bởi ½ khối lượng nguyên tố nitơ trong một phân tử cafein (C8H10N4O2).

a. Xác định cách làm phân tử của nicotin, tính quý hiếm của m.

b. Nêu mối đe dọa của nicotin mang đến sức khỏe con người.


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

a.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

nCaCO3 = nCO2 = 0,2 => nC = 0,2

m(bình tăng) = mCO2 + mH2O

→ 44 . 0,2 + 18 . nH2O = 11,32

→ nH2O = 0,14 => nH = 0,28

Khí thoát ra là N2: nN2 = 0,02 => nN = 0,04

=> nC : nH : nN = 0,2 : 0,28 : 0,04 = 5 : 7 : 1

=> A: (C5H7N)n

Trong cafein: mN = 56 → trong nicotin mN = ½ cafein = 28 → A: có 2 nguim tử N

Kết luận: A là C10H14N2.

b.

Tác hại của nicotin Gây xơ xi măng hễ mạch, phì đại động mạch nhà, teo thắt phế quản; khiến run cùng nhức cơ, đau khớp tương tự như tăng insulin. Tác hễ xuất hành hấp thụ, nicotine rất có thể tạo mửa, miệng khô, khó tiêu, tiêu chảy, ợ lạnh, khiến loét cùng ung tlỗi. Tác đụng đến hệ thần kinh trung ương, nicotine rất có thể khiến giấc ngủ bị xôn xao, nhức đầu, cchờ phương diện nguy cơ giảm bớt mẫu ngày tiết tan lên óc, dễ bị kích yêu thích với tăng khả năng hành vi nông nổi. Nicotine làm cho nhịp tim có thể tăng hoặc giảm; làm cho tăng khả năng loàn nhịp tim; khiến khiêm tốn mạch vành, có tác dụng tăng huyết áp. Đối với những người sở hữu tnhì, nicotine có thể gây mọi mối đe dọa nhỏng đái toá mặt đường type 2, béo phì, cao huyết áp, rối loạn công dụng hô hấp, khuyết tật về hành vi thần tởm và vô sinc mang lại người con vào bụng bà mẹ Lúc vẫn trưởng thành