HỖN HỢP X GỒM NA BA NA2O

      717

Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Phương pháp giải

Quy đổi hỗn hợp X thành Na, Ba, O.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na ba na2o

Gọi số mol Na, Ba, O lần lượt là a, b, c (mol)

+) Khối lượng hh X => PT (1)

+) nBa = nBa(OH)2 → b (2)

+) Áp dụng định luật bảo toàn electron => PT (3)

Từ (1),(2),(3) → a; b; c

+) ${n_{O{H^ - }}} = {n_{Na}} + 2{n_{Ba}}$

+) Xét $T = \dfrac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{C{O_2}}}}}$

$ + ){n_{CO_3^{2 - }}} = {n_{O{H^ - }}} - {n_{C{O_2}}}$

+) so sánh ${n_{CO_3^{2 - }}}$ và ${n_{B{a^{2 + }}}}$ => số mol kết tủa


Lời giải của GV hibs.vn

Quy đổi hỗn hợp X thành Na, Ba, O.

Gọi số mol Na, Ba, O lần lượt là a, b, c (mol) → 23a + 137b + 16c = 21,9 (1)

${n_{{H_2}}} = 0,05\,mol;\,{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,12\,mol$ → b = 0,12 (2)


*

Áp dụng định luật bảo toàn electron a + 2b = 2c + 0,05.2 (3)

Từ (1),(2),(3) → a = 0,14; b = 0,12; c = 0,14

${n_{O{H^ - }}} = {n_{Na}} + 2{n_{Ba}} = 0,14 + 0,12.2 = 0,38\,mol$

${n_{C{O_2}}} = 0,3\,mol$

$T = \dfrac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{0,38}}{{0,3}} \approx 1,23$

$C{O_2} + O{H^ - }\xrightarrow{{}}HCO_3^ - $

$C{O_2} + 2O{H^ - }\xrightarrow{{}}CO_3^{2 - } + {H_2}O$

${n_{CO_3^{2 - }}} = {n_{O{H^ - }}} - {n_{C{O_2}}} = 0,38 - 0,3 = 0,08\,mol

Đáp án cần chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là


Phát biểu nào sau đây là sai?


Phát biểu nào sau đây là đúng?


Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?


Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?


Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương ứng là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

Xem thêm: Top 3 Bài Văn Tả Quyển Sách Tiếng Việt 5 Tập Hai Của Em, Tả Quyển Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Của Em

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:


Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc


Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:


Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 10 gam kết tủa. M là:


*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.