Hỗn hợp e gồm hai este đơn chức

Hỗn hòa hợp E bao gồm 2 este đối kháng chức, mạch hở. Đun rét 8,96 gam E cùng với lượng vùa dùng hỗn hợp KOH thì nhận được các thành phần hỗn hợp muối X cùng hỗn hợp Y bao gồm 2 ancol đồng đẳng tiếp tục. Đốt cháy trọn vẹn Y thì chiếm được 7,04 gam CO2 với 4,68 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của este có phân tử kăn năn bé dại hơn trong E là


Phương thơm pháp giải

- Đốt hh ancol Y nhận được nCO2 H2O ⟹ ancol no, mạch hở

→ nancol = nH2O - nCO2

→ Ctb ancol = nCO2 : nancol = 1,6 ⟹ CH3OH và C2H5OH

Lập hệ phương thơm trình về số mol ancol và số mol CO2 nhằm tính số mol mỗi ancol

- Lúc E + NaOH:

RCOOCH3 có số mol thông qua số mol CH3OH

R"COOC2H5 có số mol ngay số mol C2H5OH

Lập phương trình về cân nặng este ⟹ R và R" thỏa mãn


Lời giải của GV hibs.vn

- Đốt hh ancol Y thu được nCO2 = 0,16 mol H2O = 0,26 mol ⟹ ancol no, mạch hở

→ nancol = nH2O - nCO2 = 0,1 mol

→ Ctb ancol = nCO2 : nancol = 0,16 : 0,1 = 1,6 ⟹ CH3OH (a mol) và C2H5OH (b mol)

Ta có hệ phương thơm trình (left{ eginarrayln_ancol = a + b = 0,1\n_CO_2 = a + 2b = 0,16endarray ight. khổng lồ left{ eginarrayla = 0,04\b = 0,06endarray ight.)

- Lúc E + NaOH:

RCOOCH3 (0,04 mol)

R"COOC2H5 (0,06 mol)

⟹ mE = 0,04.(R + 59) + 0,06.(R" + 73) = 8,96

⟹ 2R + 3R" = 111

⟹ R = 15 (CH3-); R" = 27 (CH2=CH-) thỏa mãn

(\% m_CH_3COOCH_3 = frac0,04.748,96.100\% = 33,04\% )

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: d


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm hai este đơn chức


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đun nóng este CH3COOC2H5 với số lượng vừa dùng hỗn hợp NaOH, sản phẩm thu được là :


Tdiệt phân este X vào môi trường xung quanh kiềm chiếm được natri axetat với ancol etylic. X là :


Lúc nấu nóng hóa học X bao gồm phương pháp phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH chiếm được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Số este có bí quyết phân tử C4H8O2nhưng mà lúc tbỏ phân vào môi trường axit thì thu được axit fomic là


Thuỷ phân este có bí quyết phân tử C4H8O2 vào môi trường xung quanh axit, nhận được 2 thành phầm hữu cơ X, Y. Từ X hoàn toàn có thể pha chế trực tiếp ra Y. Công thức cấu tạo của este là


Cho este X gồm CTPT là C4H8O2 T/d với NaOH làm cho nóng được muối Y bao gồm phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là:


Tbỏ phân este X tất cả cách làm phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y với Z trong các số ấy Z gồm tỉ kăn năn hơi đối với H2 bằng 23. Tên của X là


Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no 1-1 chức cần cần sử dụng vừa đủ 300ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:


Cho 3,7 gam este X no, đối kháng chức, mạch hsống tác dụng không còn cùng với dung dịch KOH, chiếm được muối hạt và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là


Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên hotline của X là:


Đun rét 0,1 mol este solo chức X cùng với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau Khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch chiếm được ancol etylic với 9,6 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


Chất X tất cả CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X vào hỗn hợp NaOH (dư) bay ra tương đối ancol Y. Cho Y qua CuO (to) nhận được andehit Z. Cho Z triển khai bội phản ứng trứa bạc thấy giải phóng nhiều hơn thế 15g Ag. Xác định CTCT của X


Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 bội nghịch ứng hết cùng với hỗn hợp NaOH (dư), nấu nóng. Kăn năn lượng muối bột CH3COONa nhận được là


Este X bao gồm công thức phân tử C2H4O2. Đun lạnh 9,0 gam X trong hỗn hợp NaOH hoàn toản cho đến khi bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được m gam muối. Giá trị của m là


Xà chống hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 vào 150 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


Đun 20,4 gam một thích hợp chất hữu cơ 1-1 chức A với 300 ml dung dịch NaOH 1M nhận được muối hạt B với hòa hợp chất hữu cơ C. khi mang đến C tác dụng cùng với Na dư cho 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Biết rằng Khi đun nóng muối hạt B với NaOH (xt CaO, t˚) chiếm được khí K tất cả tỉ khối đối với O2 bởi 0,5. C là thích hợp hóa học đối kháng chức lúc bị oxi hóa bởi CuO (t˚) đến sản phẩm D ko phản nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư CTCT của A là:


Xà chống hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M nấu nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH buổi tối tphát âm cần cần sử dụng là


Hỗn phù hợp X tất cả etyl axetat và n-propyl axetat. Đun nóng các thành phần hỗn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối cùng 8,76 gam các thành phần hỗn hợp rượu Y. Vậy % trọng lượng của etyl axetat vào hỗn hợp X là


Xà phòng hóa trọn vẹn 1,99 gam tất cả hổn hợp nhị este bằng dd NaOH nhận được 2,05 gam muối bột của một axit cùng 0,94 gam các thành phần hỗn hợp nhì ancol là đồng đẳng tiếp nối nhau. CTCT của hai este đó là:


Tdiệt phân trọn vẹn m (g) hỗn hợp X và Y đơn chức là đồng phân của nhau bằng 200 ml dung dịch KOH 0,5M. Sau phản bội ứng thu được 8,96g tất cả hổn hợp muối hạt Z cùng 4,04g hỗn hợp ancol T. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của 2 este là :


Xà chống hóa hoàn toàn 14,55 gam các thành phần hỗn hợp 2 este đối kháng chức X,Y đề xuất 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd thu được tất cả hổn hợp 2 ancol đồng đẳng sau đó và một muối nhất. CT 2 este là:


Hỗn hòa hợp X có 2 este đơn chức A và B rộng kém nhẹm nhau 1 team CH2. Cho 6,6g hỗn hợp X tính năng với trọn vẹn 100 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được 7,4g tất cả hổn hợp 2 muối bột. Công thức cấu tạo đúng đắn của A cùng B là:


Hỗn đúng theo X có etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân hoàn toàn X phải sử dụng 200 ml dung dịch NaOH 1M cùng KOH 1,5M, đun nóng, sau phản nghịch ứng trọn vẹn thu được m gam hỗn hợp muối bột và 25 gam tất cả hổn hợp ancol. Giá trị của m là:


Hỗn thích hợp X tất cả nhị este 1-1 chức. Cho 0,5 mol X chức năng cùng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư chiếm được 43,2 gam Ag. Cho 10,56 gam X tính năng với dung dịch KOH toàn vẹn nhận được các thành phần hỗn hợp nhị muối của nhì axit đồng đẳng liên tiếp với 6,192 gam các thành phần hỗn hợp nhị ancol no solo chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hngơi nghỉ. Công thức của nhị este là:


Tbỏ phân hoàn toàn 15 gam tất cả hổn hợp E tất cả 2 este X, Y 1-1 chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng hỗn hợp NaOH trọn vẹn chiếm được 13,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối (Z) và 7,8 gam tất cả hổn hợp 2 ancol (chỉ rộng kém nhau 1 nguyên tử C vào phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn gàng của X và Y:


Đun nóng m g hh X có các hóa học gồm cùng một các loại đội chức với 600ml dd NaOH 1,15M thu được dd Y chứa muối bột của một axit cacboxylic đối chọi chức và 15,4g hơi Z bao gồm những ancol. Cho toàn thể Z tác dụng cùng với Na dư chiếm được 5,04 lkhông nhiều khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng hóa học rắn chiếm được cùng với CaO cho đến khi phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 7,2g một hóa học khí. Giá trị của m là:


Cho tất cả hổn hợp A gồm 2 hóa học hữu cơ mạch hsinh sống X, Y (chỉ cất C, H, O cùng MX Y) chức năng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol solo chức và 2 muối hạt của hai axit cơ học solo chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng. Mặt không giống đốt cháy trăng tròn,56 gam A yêu cầu 1,26 mol O2 chiếm được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là


Đun nóng 0,1 mol este no, 1-1 chức mạch hsống X với 30 ml dung dịch kiềm nồng độ 20% (D = 1,2 g/ml) của một kim loại kiềm A. Sau Lúc dứt phản ứng xà phòng hoá, cô cạn hỗn hợp thì nhận được chất rắn Y cùng 4,6 gam ancol Z, hiểu được Z bị oxi hoá bởi CuO thành thành phầm có tác dụng bội nghịch ứng tgắng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối hạt cacbonat, 8,26 gam các thành phần hỗn hợp CO2 cùng tương đối nước. Công thức cấu tạo của X là:


khi mang lại X (C3H6O2) công dụng cùng với hỗn hợp NaOH đun cho nóng nhận được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Cho một lượng tất cả hổn hợp X có 2 chất cơ học no, đối kháng chức, mạch hsinh hoạt (phân tử chỉ chứa C, H, O) công dụng hoàn toản với 20ml hỗn hợp NaOH 2M thu được một muối hạt với một ancol. Đun lạnh lượng ancol chiếm được với axit H2SO4 đặc ở 1700C thu được 0,015 mol anken. Nếu đốt cháy một lượng tất cả hổn hợp X như trên rồi cho thành phầm cháy qua bình CaO dư thì thấy cân nặng bình tăng 7,75 gam. Biết các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phát biểu như thế nào tiếp sau đây đúng?


Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (các đối kháng chức) cùng este Z được tạo ra từ X với Y (vào M , oxi chiếm phần 43,795% về kân hận lượng). Cho 10,96g M công dụng toàn diện với 40g dung dịch NaOH 10% tạo thành 9,4g muối. Công thức của X với Y theo lần lượt là :


Trong phân tử este đa chức mạch hsống X bao gồm 2 liên kết pi, số ngulặng tử cacbon và oxi không giống nhau là 2. Cho X tính năng cùng với dung dịch NaOH, nhận được thành phầm gồm 1 muối bột của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tgắng bạc . Số bí quyết cấu trúc tương xứng của X là :


Este X tất cả Điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X sản xuất thành CO2 và H2O gồm số mol bằng nhau

- Tbỏ phân X trong môi trường axit nhận được hóa học Y ( tmê say gia bội phản ứng trứa gương) và hóa học Z (bao gồm số nguyên tử cacbon bởi một ít số cacbon trong X)

Có các phát biểu sau :

(1) Chất X nằm trong một số loại este no, solo chức

(2) Chất Y tung vô hạn vào nước

(3) Đun Z với dung dịch H2SO4 quánh ở 170oC nhận được anken

(4) Trong điều kiện hay Z sinh sống trạng thái lỏng

(5) X rất có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp color xanh

Số tuyên bố đúng là


Hỗn thích hợp M có một este, một axit cacboxylic cùng một ancol (hầu hết no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M bằng lượng đủ hỗn hợp chứa 0,15 mol NaOH thu được 4,8 gam một ancol. Cô cạn hỗn hợp sau tdiệt phân rồi lấy lượng muối khan nhận được đốt cháy trọn vẹn thu được 0,075 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este tất cả vào M là


Hỗn thích hợp X tất cả axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X chức năng toàn diện với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Este làm sao tiếp sau đây tbỏ phân trong môi trường thiên nhiên axit nhận được 2 hóa học hữu cơ mọi tmê mệt gia phản nghịch ứng tnạm gương?


Hỗn phù hợp X bao gồm 2 este đối chọi chức. Cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, chiếm được hóa học cơ học Y (no, đối chọi chức, mạch hở, có tmê man gia bội phản ứng tnắm bạc) và 53 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. Đốt cháy trọn vẹn Y cần cần sử dụng toàn diện 5,6 lkhông nhiều khí O2 đktc. Kăn năn lượng của 0,3 mol X là


Cho a mol este X(C9H10O2) tính năng đầy đủ với 2a mol NaOH, nhận được hỗn hợp không có làm phản ứng tcố bạc. Số phương pháp cấu trúc của X là


Tbỏ phân trọn vẹn tất cả hổn hợp E tất cả 2 este X, Y solo chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng hỗn hợp NaOH trọn vẹn nhận được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối (Z) với 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kỉm nhau 1 nguyên ổn tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn gàng của X với Y:


Cho 7,34 gam các thành phần hỗn hợp E gồm nhị este mạch hlàm việc X cùng Y (số đông tạo ra vày axit cacboxylic với ancol; MX Y 2. Đốt cháy trọn vẹn T, chiếm được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm trọng lượng của X vào E là


Hỗn phù hợp X bao gồm 3 este 1-1 chức, sinh sản thành từ và một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ tất cả team -COOH); trong những số ấy, bao gồm hai axit no là đồng đẳng tiếp nối nhau với một axit ko no (bao gồm đồng phân hình học tập, cất nhì links pi trong phân tử). Tbỏ phân trọn vẹn 11,76 gam X bởi hỗn hợp NaOH, chiếm được tất cả hổn hợp muối bột với m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản bội ứng thu được 1,792 lkhông nhiều khí (đktc) và trọng lượng bình tăng 4,96 gam so với thuở đầu gam. Mặt khác, nếu đốt cháy trọn vẹn 11,76 gam X thì nhận được CO2 với 7,92 gam H2O. Phần trăm cân nặng của este ko no trong X có giá trị sát nhất với cái giá trị nào sau đây?


Hỗn hòa hợp E bao gồm 2 este đơn chức, mạch hở. Đun lạnh 8,96 gam E với lượng đủ dung dịch KOH thì nhận được hỗn hợp muối hạt X cùng tất cả hổn hợp Y tất cả 2 ancol đồng đẳng tiếp tục. Đốt cháy trọn vẹn Y thì thu được 7,04 gam CO2 cùng 4,68 gam H2O. Phần trăm cân nặng của este tất cả phân tử kăn năn nhỏ dại rộng vào E là


Tbỏ phân hoàn toàn một este E trong 500 ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng nhận được 132,9 gam chất rắn cùng m gam khá một ancol no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi X. Oxi hóa hoàn toàn m gam ancol X thu được hỗn hợp Y có anđehit, axit, ancol dư với nước. Chia hỗn hợp Y thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được 54 gam Ag.

Phần 2: Cho bội phản ứng đầy đủ với dung dịch nước Brom thu được 3,36 lít khí Z (đktc) nhất.

Xem thêm: Các Mạch Điện Tử Là Gì? Có Những Loại Mạch Điện Tử Nào? ? Có Những Loại Mạch Điện Tử Nào

Phần 3: Cho tính năng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc).

Xem thêm: Hãy Đặt Lời Mời Cho Bài Hát Lí Cây Đa Về Trường Học, Đặt Lời Mời Cho Bài Hát Lí Cây Đa

Công thức cấu tạo của E là


*

*

Cơ quan tiền công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì Sở Thông tin và Truyền thông.


Chuyên mục: Game online