Chu vi hình chữ nhật là 18cm

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 8centimet. Tính diện tích hình chữ nhật đó?


*

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 24cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 8centimet. Tính diện tích của hình chữ nhật kia.

Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật là 18cm


*

Chiều lâu năm hình chữ nhật kia là:(24 + 8) : 2 = 16(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 = 8(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 8 = 128(cm2)


Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2


Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng lớn kém chiều dài 8centimet. Tính diện tích của hình chữ nhật đó


Tóm tắt:

*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật chính bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều dài là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)


Nửa chu vi của Hcông nhân đó là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều dài của HCN kia là:

(36 + 28) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng lớn của HCN kia là:

36 - 27 = 9 (cm)

Diện tích của Hcông nhân kia là:

27 x 9 = 243 (cm2)

Đáp số: 243 cm2


Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một hình vuông vắn có cạnh bởi 16cm. Biết chiều dài ra hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó


Chu vi hình vuông là :

16 x 4 = 64(cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64: 2 = 32(cm)

Chiều dài là:

(32+ 8) : 2 = 20(cm)

Chiều rộng lớn là:

20 – 8 = 12(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

trăng tròn x 12 = 240(cm2)

Đáp số: 240cm2


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26 centimet, chiều dài hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Giúpbản thân nha.

Xem thêm: Cảm Nhận Vẻ Đẹp Khuất Lấp Của Người Vợ Nhặt Và Người Đàn Bà Hàng Chài


Chiều dài hình chữ nhật là : ( 26 + 8 ) : 2 = 17 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 17 - 8 = 9 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật kia : 17 x 9 = 153 ((cm^2))

Vậy diện tích hình chữ nhật là 153(cm^2).


một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26cm chiều rộng lớn kém chiều nhiều năm 8centimet .tính diện tích S của hình chữ nhật đó


Toongr chiều nhiều năm cùng chiều rộng lớn là:

26:2=13(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(13-8):2=2,5(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

13-2,5=10,5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

2,5x10,5=26,25(cm2)

ĐS: 26,25 cm2

-Chúc các bạn học tốt-


Chiều rộng hình chữ nhật là:

(26-8):2=9(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153((cm^2))


Giai:

Chieu rong la: <26 - 8> : 2 = 9

Chieu dai la: 9 + 8 = 17

Dien h cua hinc cua nhat la: 17 x 9 = 153

D/s: 153cm2


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26centimet,chiều rộng kỉm chiều lâu năm 8cm. tính diện tích của hình chữ nhật kia.

Xem thêm: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ Tin Học 7, Bài 9: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ


từ vẽ sơ vật dụng tổng hiệu nhé , thiết bị mk ko vẽ đc

nửa chu vi là tổng , chiều rộng lớn kém nhẹm chiều lâu năm là hiệu

chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9 ( centimet )

chiều dài hình chữ nhật đó là :

9 + 8 = 17 ( centimet )

diện tích hình chữ nhật sẽ là :

17 nhân 9 = 153 ( cm vuông ) < từ viết bởi kí hiệu của người tiêu dùng sản phẩm công nghệ mk ko viết đc >

đáp số : 153 cm vuông


Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng lớn, chiều dài ra hơn chiều rộng 18cm. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.


Nửa chu vi cấp chiều rộng lớn chu kỳ là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vì nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng phải chiều dài cấp gấp đôi chiều rộng lớn, mặt khác chiều dài ra hơn chiều rộng 18cm cần chiều rộng lớn bằng 18cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật kia là: 18 x 2 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là : 36 x 18 = 648 ( cm 2 )

Đáp số: 648 cm 2


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 18centimet. Chiều rộng lớn bởi 1/3 nửa chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật đó


Chiều rộng hình chữ nhật là:

18 x 1/3 = 6 ( cm )

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

18 - 6 = 12 ( centimet )

Diện tíchhình chữ nhật là:

12 x 6 = 72 ( cmét vuông )

Đáp số : 72 cm2


CR HCN là :

(18xfrac13=6left(cm ight))

CD Hcông nhân là :

18 - 6 = 12 (cm)

DT HCN là :

12 x 6 = 72(cm2)

Đáp số: 72 cm2Chuyên mục: Game online