Cho m gam bột fe vào 200ml

      703
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho m gam bột sắt vào 200ml hỗn hợp cất nhì muối hạt AgNO3 0,15M cùng Cu(NO3)2 0,1M, sau đó 1 thời hạn nhận được 3,84 gam láo kim loại tổng hợp các loại cùng hỗn hợp X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 3,895 gam láo kim loại tổng hợp một số loại cùng dung dịch Y. Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Cho m gam bột fe vào 200ml

0,560

B. 1,435

C. 2,800

D. 2,240


*

Đáp án D

Có sắt : m g Zn : 0 , 05 mol + A g N O 3 : 0 , 03 m o l C u N O 3 2 : 0 , 02 m o l → 7 , 735 Ag : 0 , 03 mol Cu : 0 , 02 mol Fe : x mol Zn : y mol

⇒ 56 x + 65 y = 7 , 735 - 108 . 0 , 03 - 64 . 0 , 02 = 3 , 215 → B T e 2 . ( 0 , 05 - y ) = 1 . 0 , 03 + 2 . 0 , 02 ⇒ y = 0 , 015 x = 0 , 04 ⇒ m = 56 . 0 , 04 = 2 , 24 gCho m gam bột sắt vào 200ml hỗn hợp cất nhị muối A g N O 3 0,15M với C u ( N O 3 ) 2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam láo kim loại tổng hợp nhiều loại với dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào hỗn hợp X, sau khoản thời gian những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 3,895 gam lếu láo kim loại tổng hợp một số loại và hỗn hợp Y. Giá trị của m là

A. 2,24

B.2,80

C.0,56

D.1,59


Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch đựng hai muối AgNO3 0,15M cùng Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian nhận được 3,84 gam hỗn kim loại tổng hợp loại với dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào hỗn hợp X, sau khoản thời gian bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam lếu hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

A. 0,560.

B.2,24.

C.2,800.

Xem thêm: Thành Ngữ Tiếng A Piece Of Cake Là Gì, Chính Xác, Đáp Án Đúng Là 'A Piece Of Cake'

D.1,435.


Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa nhị muối bột A g N O 3 0 , 15 M v à C u ( N O 3 ) 2 0 , 1 M sau một thời hạn chiếm được 3,84 gam láo kim loại tổng hợp loại với dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau thời điểm phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 3,895 gam láo lếu kim loại tổng hợp nhiều loại với hỗn hợp Y. Giá trị của m là

A. 2,240

B. 1,435

C. 0,560

D. 2,800


Cho m gam bột Fe vào 200 ml hỗn hợp đựng 2 muối A g N O 3 0,15M cùng 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam láo lếu kim loại tổng hợp các loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào hỗn hợp X, sau khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,895 gam lếu kim loại tổng hợp loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

A. 0,56

B. 2,24

C. 2,8

D. 1,435


Cho m gam bột Fe vào 200 ml hỗn hợp cất nhị muối hạt

*

sau đó 1 thời gian thu được 3,84 gam láo kim loại tổng hợp một số loại cùng dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,895 gam lếu láo hợp kim một số loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

A. 2,240

B. 1,435

C. 0,560

D. 2,800


Cho m gam hỗn hợp A tất cả sắt và Zn vào 200 ml hỗn hợp đựng AgNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,21 gam chất rắn X với dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào hỗn hợp Y, sau thời điểm bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 4,826 gam hóa học rắn Z cùng hỗn hợp T. Giá trị của m là

A. 3,280.

B.2,648.

C. 2,700

D. 3,124.


Cho m gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe với Zn vào 200 ml hỗn hợp đựng AgNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau đó 1 thời gian thu được 4,21 gam chất rắn X cùng hỗn hợp Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 4,826 gam chất rắn Z với hỗn hợp T. Giá trị của m là

A. 3,2.

B. 3,1.

C. 2,6.

D. 2,7.


Cho m gam bột Cu vào 100 ml dung dịch AgNO 3 0,1M, sau đó 1 thời gian làm phản ứng thu được 0,992 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 0,65 gam bột Zn với Y, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 0,797 gam chất rắn Z. Giá trị của m là:

A. 0,640

B. 0,576

C. 0,384

D. 0,512


Điện phân dung dịch đựng A g N O 3 cùng với điện rất trơ vào thời hạn t (s), cường độ cái năng lượng điện 2A thu được hỗn hợp X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được 2,4 gam lếu kim loại tổng hợp loại; 3,36 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z(đktc) tất cả NO với N 2 O gồm tỉ khối hận đối với H 2 là cùng dung dịch Y cất 25,56 gam muối hạt. Cho toàn bộ các thành phần hỗn hợp bột kim loại trên công dụng cùng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 0,224 lit khí H 2 (dktc). Giá trị của t là