Cho hỗn hợp gồm 6.72 gam mg và 0.8 gam mgo

Cho tất cả hổn hợp bao gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO công dụng hết cùng với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau lúc những bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 0,896 lkhông nhiều một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm cất cánh khá dung dịch Y chiếm được 46 gam muối bột khan. Khí X là


Pmùi hương pháp giải

+) nMg(NO3)2 = nMg + nMgO => mMg(NO3)2 muối bột khan cất Mg(NO3)2 và NH4NO3

Quá trình mang lại – nhấn e:

$eginalign& overset0mathopM,gkhổng lồ overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext nekhổng lồ X \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8elớn overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3


Xem lời giải


Lời giải của GV hibs.vn

nMg = 0,28 mol; nMgO = 0,02 mol

MgO công dụng với HNO3 ko xuất hiện thành phầm khử vì đã đoạt số oxi hóa về tối đa

Ta có: nMg(NO3)2 = nMg + nMgO = 0,28 + 0,02 = 0,3 mol => mMg(NO3)2 = 44,4 gam muối khan chứa Mg(NO3)2 và NH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,02 mol

Quá trình đến – dấn e:

$eginalign& overset0mathopM,gkhổng lồ overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o lớn overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 => 2.0,28 = 0,04.n + 8.0,02 => n = 10

=> X là N2

Đáp án đề nghị chọn là: b


*

Lúc đầu bài nói chiếm được khí X mà không ghi là sản phẩm khử tuyệt nhất => mang sử gồm NH4NO3


...

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 6.72 gam mg và 0.8 gam mgo


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng thông số cân bằng của những chất trong bội phản ứng bên dưới đó là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ thiết bị phản bội ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau lúc cân bằng, thông số cân đối của HNO3 vào phản nghịch ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò chất oxi hóa với môi trường xung quanh trong phản bội ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ dùng làm phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết Lúc thăng bằng tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg phản bội ứng trọn vẹn với HNO3 giải pchờ ra V lkhông nhiều khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 19,2 gam kim loại M chảy vào hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lkhông nhiều khí đktc gồm NO cùng NO2, dX/H2 = 21. Tìm M biết rằng N+2 với N+4 là sản phẩm khử của N+5


Cho 11 gam các thành phần hỗn hợp tất cả Al với sắt vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lkhông nhiều NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al và Fe theo thứ tự là


Hoà rã không còn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 dư được 0,01 mol NO cùng 0,015 mol N2O là những sản phẩm khử của N+5. Giá trị của m là


Cho 6,4 gam Cu tung đầy đủ vào 200ml dung dịch HNO3 chiếm được khí X gồm NO cùng NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử như thế nào không giống của N+5). Nồng độ mol/lít của dung dịch HNO3 vẫn dùng là


Cho 1,35 gam các thành phần hỗn hợp tất cả Cu, Mg, Al tính năng không còn cùng với dung dịch HNO3 nhận được tất cả hổn hợp khí bao gồm 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2 (không hề sản phẩm khử như thế nào khác của N+5). Khối lượng muối bột trong hỗn hợp là


Hòa chảy trọn vẹn 8,9 gam tất cả hổn hợp bao gồm Mg với Zn bằng số lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau Lúc những phản ứng xong, thu được 1,008 lkhông nhiều khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng hỗn hợp X cất m gam muối hạt. Giá trị của m là


Hoà chảy không còn hỗn hợp X tất cả Zn với ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra cùng vào dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là


Cho hỗn hợp tất cả 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tính năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau Khi các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 0,896 lkhông nhiều một khí X (đktc) với dung dịch Y. Làm bay hơi hỗn hợp Y nhận được 46 gam muối khan. Khí X là


Cho đôi mươi,88 gam FexOy phản ứng cùng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) cùng hỗn hợp X. Trong dung dịch X tất cả 65,34 gam muối bột. Oxit của Fe cùng khí B là


Hoà tan mang đến phản nghịch ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 quánh nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (nghỉ ngơi đktc, biết rằng N+4 là sản phẩm khử nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu bội phản ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M với 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 :


Cho 4,8 gam S rã hết trong 100 gam HNO3 63% chiếm được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và hỗn hợp X. Dung dịch X có thể hoà tan hết tối đa từng nào gam Cu (biết thành phầm khử ra đời là NO2) ?


Cho 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 6,4 gam Cu bội nghịch ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M được a lít NO.

Xem thêm: Cương Lĩnh Dân Tộc Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Di Sản Của V

Thí nghiệm 2: Cho 6,4 gam Cu phản nghịch ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M được b lkhông nhiều NO.

Xem thêm: Đóng Vai Quang Trung Kể Lại Trận Đánh Ở Đồn Ngọc Hồi, Nhập Vai Quang Trung Kể Lại Trận Đánh Ngọc Hồi

Biết NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5. Mối tương tác thân a cùng b là


Cho 29 gam tất cả hổn hợp có Al, Cu với Ag công dụng vừa đủ cùng với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được hỗn hợp đựng m gam muối bột với 5,6 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả NO cùng N2O. Tỉ kăn năn của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Hòa rã hoàn toàn m gam Al bằng 6đôi mươi ml dung dịch HNO3 1M hoàn toản chiếm được tất cả hổn hợp khí X ( có hai khí) cùng dung dịch Y đựng 8m gam muối bột. Cho hỗn hợp NaOH dư vào Y thấy tất cả 25,84 gam NaOH bội phản ứng. Hai khí trong X là cặp khí làm sao sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg chảy không còn trong hỗn hợp các thành phần hỗn hợp có NaNO3 và NaHSO4 chiếm được dung dịch X chỉ cất m gam hỗn hợp muối trung hòa và 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Y gồm N2O cùng H2( tỉ kân hận của Y đối với H2 là 13,6). Giá trị sát nhất của m là


Hòa chảy không còn 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào hỗn hợp đựng H2SO4 với NaNO3, chiếm được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y (có CO2, NO, N2, H2) bao gồm trọng lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ đựng các muối dung hòa. Dung dịch Z phản nghịch ứng tối nhiều với 1,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Mặt khác, cho hỗn hợp Z tính năng cùng với lượng dư dung dịchBaCl2chiếm được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng Mg trong X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 cùng 0,24 mol HCl. Dung dịch X có thể tổ hợp được tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản bội ứng tạo thành khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho các thành phần hỗn hợp X cất 18,6 gam có Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Hòa rã hết trong hỗn hợp HNO3 dư thấy tất cả 0,98 mol HNO3 tđắm đuối gia phản bội ứng chiếm được 68,88 gam muối bột cùng 2,24 lkhông nhiều (đktc) khí NO duy nhất. Mặt khác, trường đoản cú tất cả hổn hợp X ta có thể pha chế được về tối đa m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al và sắt tất cả tỉ lệ số mol tương xứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Cho 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, thu được khí NO với m gam hóa học rắn. Biết những bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5. Giá trị của m sớm nhất với cái giá trị nào sau đây


HNO3 chỉ trình bày tính lão hóa lúc chức năng cùng với những hóa học trực thuộc hàng làm sao dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp G có Mg với Al có tỉ lệ thành phần mol 4 : 5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau Khi những sắt kẽm kim loại rã không còn có 6,72 lít tất cả hổn hợp X gồm NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) và được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 đầy đủ vào X, sau phản nghịch ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y thanh nhàn qua hỗn hợp KOH dư, có 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ kăn năn của Z so với H2 bằng 20. Nếu mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn số 1 nhận được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% so với lượng quan trọng. Nồng độ Tỷ Lệ của Al(NO3)3 vào T ngay gần nhất với


HNO3 chỉ diễn đạt tính axit Lúc tác dụng với các chất nằm trong dãy như thế nào dưới đây?


Cho m gam hỗn hợp X (bao gồm Mg, Al, Zn và Cu) tác dụng không còn cùng với dung dịch HNO3 chiếm được dung dịch Y (không tồn tại muối hạt amoni) với 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (có N2, NO, N2O cùng NO2, trong những số đó N2 cùng NO2 gồm Xác Suất thể tích bằng nhau) có tỉ khối so với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản nghịch ứng là


Cho đôi mươi gam sắt công dụng cùng với HNO3 loãng nhận được sản phẩm khử nhất NO. Sau lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO nhận được làm việc đktc là :


Cho tất cả hổn hợp tất cả 0,1 mol CuO cùng 0,1 mol Cu tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc rét, dư nhận được V lkhông nhiều khí NO2 (đktc). Giá trị của V là


*

*

Cơ quan lại chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp hình thức dịch vụ social trực đường số 240/GPhường. – BTTTT vị Sở tin tức cùng Truyền thông.


Chuyên mục: Game online