Căn 3 cos5x - 2sin3x.cos2x - sinx = 0

- Sử dụng cách làm biến hóa tích thành tổng: (sin acos b = dfrac12left< sinleft( a + b ight) + sinleft( a - b ight) ight>).

Bạn đang xem: Căn 3 cos5x - 2sin3x.cos2x - sinx = 0

- Giải pmùi hương trình lượng giác dạng (asin x + bcos x = c).

- Giải phương trình lượng giác cơ bản: (sin x = sin alpha Leftrightarrow left< eginarraylx = alpha + k2pi \x = pi - altrộn + k2pi endarray ight.,,left( k in mathbbZ ight)).

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Lí Luận Văn Học Hay Nhất, Cách Vận Dụng Những Câu Lí Luận Văn Học Là Gì


Lời giải của GV hibs.vn

(eginarrayl,,,,,sqrt 3 cos 5x - 2sin 3xcos 2x - sin x = 0\ Leftrightarrow sqrt 3 cos 5x - left( sin 5x + sin x ight) - sin x = 0\ Leftrightarrow sqrt 3 cos 5x - sin 5x = 2sin x\ Leftrightarrow dfracsqrt 3 2cos 5x - dfrac12sin 5x = sin x\ Leftrightarrow sin dfracpi 3cos 5x - cos dfracpi 3sin 5x = sin x\ Leftrightarrow sin left( dfracpi 3 - 5x ight) = sin x\ Leftrightarrow left< eginarrayldfracpi 3 - 5x = x + k2pi \dfracpi 3 - 5x = pi - x + k2pi endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = dfracpi 18 + dfrackpi 3\x = - dfracpi 6 + dfrackpi 2endarray ight.,,left( k in mathbbZ ight)endarray)

Vậy nghiệm của phương thơm trình là (x = dfracpi 18 + dfrackpi 3;,,x = - dfracpi 6 + dfrackpi 2,,left( k in mathbbZ ight)).

Đáp án cần lựa chọn là: d


...

Xem thêm: Những Mầm Mống Của Quan Hệ Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa Dưới Thời Minh Đã Xuất Hiện Như Thế Nào


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phương thơm trình (sin 2x + 3sin 4x = 0) gồm nghiệm là:


Phương thơm trình (dfraccos 2x1 - sin 2x = 0) bao gồm nghiệm là:


Để phương thơm trình (dfraca^21 - ung ^2x = dfracsin ^2x + a^2 - 2cos 2x) tất cả nghiệm, tyêu thích số a bắt buộc thỏa mãn điều kiện:


Giải hệ phương thơm trình (left{ eginarraylx - y = dfracpi 3\cos x - cos y = - 1endarray ight.).


Pmùi hương trình (sqrt 3 cot ^2x - 4cot x + sqrt 3 = 0) tất cả nghiệm là:


Pmùi hương trình (sin ^23x + left( m^2 - 3 ight)sin 3x + m^2 - 4 = 0) lúc (m = 1) có nghiệm là:


Nghiệm của phương thơm trình (4sin ^22x + 8cos ^2x - 9 = 0) là:


Số địa điểm biểu diễn những nghiệm của phương trình (4sin ^2x - 4sin x - 3 = 0) trên phố tròn lượng giác là:


Với giá trị như thế nào của m thì phương trình (sqrt 3 sin 2x - mcos 2x = 1) luôn luôn tất cả nghiệm?


Phương thơm trình (sqrt 3 sin 2x - cos 2x + 1 = 0) gồm nghiệm là:


Khẳng định làm sao đúng về pmùi hương trình (2sqrt 2 left( sin x + cos x ight)cos x = 3 + cos 2x)


Phương thơm trình (sin x + sqrt 3 cos x = sqrt 2 ) tất cả nhị bọn họ nghiệm tất cả dạng (x = altrộn + k2pi ,,x = eta + k2pi ,)

(left( { - dfracpi 2
*

*

Cơ quan liêu chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Chuyên mục: Game online