Cách tuyển tướng huyền thoại trong loạn thành chiến

      103

*

Tướng
*
*
*
*
*
*
*
*
1%3.75%3012.5%
*
1%3.75%4412.5%
*
1%3.75%3412.5%
*
1%3.75%3612.5%
*
1%3.75%3812.5%
*
1%3.75%4012.5%
*
1%3.75%4212.5%
*
1%3.75%3212.5%
*
65%5
*
6.1%0.25%35011.5%
*
6.15%0.25%36011%
*
6.4%0.25%37011.5%
*
6.9%0.25%38011%
*
7.85%0.25%50011%
*
8.1%0.5%39011%
*
22%2%30
*
5.8%0.5%60011%
*
5%0.25%62011%
*
5%0.5%80011%
*
0.3%12007.34%5%
*
0.25%20007.35%5%
*
0.3%16007.35%5%
*
0.3%14007.35%5%
*
0.2%18007.35%5%
*
5%150
*
0.2%22007.35%5%
*
0.2%70007.35%5%
*
0.2%7.35%11%30%
*
0.2%60007.35%5%
*
0.2%7.35%12%5%
*
0.2%7.35%11%15%
*
0.2%75007.35%5%
*
0.15%0.3%2%5%
*
0.2%0.5%2%
*
0.2%1%12%
*
0.2%0.5%3%
*
0.2%1%12%
*
0.2%1%3%
*
0.2%199993%
*
0.2%0.5%3%
*
0.2%3%8%
*
0.15%1%8%
*
0.15%0.01%0.8%
*
0.2%2%
*
0.15%1.2%
*
0.15%9%
*
0.15%
*
0.2%20000
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.2%
*
0.05%