BÀI TẬP CÂU TƯỜNG THUẬT LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

      543

Câu tường thuật là một điểm ngữ pháp quan trọng vào tiếng Anh, xuất hiện thêm các trong các bài xích thi cùng chất vấn. Vậy làm sao để nắm rõ các dạng câu hỏi và bài tập tốt xuất hiện về Câu tường thuật vào giờ Anh?

Hôm nay hibs.vn vẫn cung ứng cho chúng ta các dạng thắc mắc cùng bài bác tập cơ bản, nâng cao về câu tường thuật hay mở ra vào bài bác thi để chúng ta rèn luyện thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

Nội dung chính:


2. Các dạng thắc mắc với bài tập về câu trần thuật trong giờ Anh3. những bài tập về câu trần thuật, bao gồm kèm đáp án

1. Câu trần thuật giờ anh là gì?

Chúng ta cùng ôn lại một vài kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về câu trần thuật trước khi phi vào các dạng câu hỏi tương tự như bài bác tập nhé!


*
*
*
*
*
*
Những bài tập vận dụng

Viết lại đúng những câu sau bằng phương pháp áp dụng cấu trúc câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said to lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go khổng lồ the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come khổng lồ my house without prior notice.” May’s colleague said lớn her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you bởi vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriover said, “My boyfriend is a very polite & courteous person so I love hlặng very much.”

Jimin’s girlfriover said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lkết thúc me your car to carry this cargo lớn the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked hyên ổn …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said khổng lồ her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tyên, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked hyên ………………………………………………

13. “Don’t vì chưng anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you khổng lồ school tomorrow, Jaông xã.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to take this survey, we will give sầu you a discount coupon.” The seller said khổng lồ us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vị you plan lớn buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get baông xã khổng lồ you as soon as possible,” the clerk said lớn hyên ổn.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people khổng lồ come to my birthday các buổi party.” My brother said to lớn me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriover said khổng lồ her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning khổng lồ go to lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told hlặng …………………………………………………….

24. “Will you come khổng lồ the concert lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said lớn her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come khổng lồ see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vì chưng you want lớn cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked hyên …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

31. “You have better vị well everything that your trùm requested, Anna,” John said.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Chuyến Du Lịch Bằng Tiếng Anh, Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Chuyến Du Lịch

John advised Anmãng cầu ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us khổng lồ tải về the information from that tệp tin.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning khổng lồ go khổng lồ the beach.

4. The clerk told Lisa lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not khổng lồ come to lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could bởi vì that project best.

7. Jimin’s girlfrikết thúc said that he was a very polite và courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked hlặng khổng lồ lkết thúc her his oto to lớn carry that cargo khổng lồ the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not khổng lồ stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to do anything worse.

13. She told Jaông chồng that she would take him khổng lồ school the next day.

14. The seller told us they would give sầu us a discount coupon if we accepted lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned to buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told hyên ổn that she would get baông chồng to lớn hlặng as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people to lớn come to lớn his birthday các buổi party.

19. Lisa’s boyfriend told her not khổng lồ drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to study in Australia.

21. Britain’s mother wanted to know if he was planning to go to lớn school by train.

22. March’s mother told him not to lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me khổng lồ come to the concert lớn see her show.

24. Mary’s father told her not to drive sầu when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked hyên if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

30. John advised Anmãng cầu to vị well everything that her trùm had requested.

Trên đấy là toàn bộ kỹ năng và kiến thức về những dạng câu hỏi cùng bài bác tập về Câu tường thuật cụ thể nhất mà lại hibs.vn đang tổng thích hợp. Câu trần thuật là vấn đề ngữ pháp cực kỳ đặc biệt trong tiếng Anh, do vậy mà lại chúng ta bắt buộc rèn luyện tiếp tục. Chúc chúng ta học tập tốt!