Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al,fe3o4 trong điều kiện không có không khí

Nung nóng m gam các thành phần hỗn hợp gồm Al cùng Fe3O4trong điều kiện không tồn tại không gian. Sau khi bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư thu được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z và 0,672 lkhông nhiều khí H2(sống đktc). Sục khí CO2dư vào hỗn hợp Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của m là


Phương pháp giải

+) Bảo toàn e : 3.nAl dư = 2.nH2

+) Bảo toàn nguim tố Al : $n_Al + 2n_Al_2O_3 = n_Al(OH)_3$

+) Bảo toàn nguyên tố O và sắt : $n_Fe = 3n_Fe_3O_4;n_Al_2O_3 = frac43n_Fe_3O_4$

+) Bảo toàn trọng lượng : m = mAl2O3 + msắt + mAl


Lời giải của GV hibs.vn

8Al + 3Fe3O4 $uildrel t^0 overlongrightarrow $4Al2O3 + 9Fe

X chức năng với dung dịch NaOH ra đời khí H2 → X tất cả Al dư → X tất cả Al2O3, Fe với Al dư

Bảo toàn e : 3.nAl dư = 2.nH2 → nAl dư =$frac23n_H_2$ = 0,02 mol

Bảo toàn ngulặng tố Al : $n_Al + 2n_Al_2O_3 = n_Al(OH)_3$

=> nAl2O3 = (0,1 – 0,02)/2= 0,04 mol

Bảo toàn nguyên tố O : $n_Al_2O_3 = frac43n_Fe_3O_4$ => $n_Fe_3O_4 = 0,03,mol$

=> $n_Fe = 3n_Fe_3O_4 = 0,09$

Bảo toàn trọng lượng : m = mAl2O3 + mFe + mAl = 0,04.102 + 0,09.56 + 0,02.27 = 9,66 gam

Đáp án buộc phải chọn là: b


...

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al,fe3o4 trong điều kiện không có không khí


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn vừa lòng X có Fe2O3cùng Al bao gồm tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3. Thực hiện tại phản ứng sức nóng nhôm X (không tồn tại không khí) đến khi bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được các thành phần hỗn hợp gồm


Trộn 13 gam Al và 25 gam Fe2O3rồi đến tiến hành phản nghịch ứng sức nóng nhôm vào điều kiện không tồn tại bầu không khí, sau khi bội nghịch ứng hoàn toàn chiếm được m gam tất cả hổn hợp rắn. Giá trị của m là


Dùng m gam Al nhằm khử hoàn toàn một lượng Fe2O3sau bội phản ứng thấy trọng lượng oxit bớt 1,16 gam. Giá trị của m là


Nung tất cả hổn hợp A có 15,2 gam Cr2O3cùng m gam Al. Sau Lúc phản bội ứng trọn vẹn thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn cục X bội phản ứng cùng với axit HCl dư bay ra V lkhông nhiều H2(đktc). Giá trị của V là


Tiến hành sức nóng nhôm hoàn toàn 14,49 gam hỗn hợp bột Al với Fe3O4 rồi tổng hợp không còn tất cả hổn hợp sau phản nghịch ứng bằng hỗn hợp HCl chiếm được 4,032 lkhông nhiều H2(đktc). Khối hận lượng nhôm vào các thành phần hỗn hợp thuở đầu là


Dùng m gam Al nhằm khử không còn 1,6 gam Fe2O3 cho đến khi phản nghịch ứng hoàn toàn, sản phẩm sau phản nghịch ứng chức năng cùng với lượng dư dung dịch NaOH sinh sản 0,672 lkhông nhiều khí (đktc). Tính m?


Nung lạnh m gam hỗn hợp Al với Fe2O3(trong điều kiện không tồn tại ko khí) cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bởi nhau

Phần 1: chức năng cùng với hỗn hợp H2SO4loãng dư xuất hiện 3,08 lkhông nhiều khí H2(sống đktc).

Phần 2: tính năng cùng với hỗn hợp NaOH dư ra đời 0,84 lkhông nhiều khí H2(sống đktc).

Giá trị của m là


Nung lạnh m gam tất cả hổn hợp có Al và Fe3O4trong ĐK không tồn tại không gian. Sau Khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp rắn X. Cho X chức năng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, hóa học rắn Z với 3,36 lít khí H2(sống đktc). Sục khí CO2dư vào hỗn hợp Y, chiếm được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


Một các thành phần hỗn hợp X gồm Al với Fe2O3. Thực hiện làm phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn X nhận được hóa học rắn A. A tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 3,36 lkhông nhiều H2 (đktc) cùng hóa học rắn B. Cho B tính năng cùng với H2SO4 loãng dư xuất hiện 8,96 lkhông nhiều khí (đktc). Kăn năn lượng các thành phần hỗn hợp X sẽ dùng là


Hỗn đúng theo X tất cả Al cùng Fe2O3.

Nếu đến m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng cùng với dung dịch HCl dư nhận được 2,688 lít khí H2 (đktc).

Nếu nung nóng m gam tất cả hổn hợp X để thực hiện bội nghịch ứng nhiệt nhôm trọn vẹn, thu được hóa học rắn Y. Hòa tan không còn hóa học rắn Y với hỗn hợp NaOH dư nhận được 0,336 lkhông nhiều H2 (đktc).

Để tổng hợp không còn m gam hỗn hợp X cần bao nhiêu ml hỗn hợp A chứa HCl 1M cùng H2SO4 0,5M ?


Cho tất cả hổn hợp A bao gồm Al cùng một oxit sắt. Chia lếu hợpA thành 2 phần cân nhau.

Xem thêm: Nhiệt Độ Nóng Chảy Của Kẽm, Nhiệt Độ Nóng Chảy Của Đồng Là Bao Nhiêu

Phần 1: Cho tính năng với hỗn hợp H2SO4loãng nhận được 6,72 lít khí (đktc).

Phần 2: Thực hiện nay phản nghịch ứng sức nóng nhôm hoàn toàn, nhận được hỗn hợp B. Cho B chức năng cùng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí (đktc) cùng hóa học rắn C. Cho chất rắn C vào hỗn hợp H2SO4 loãng, dư được 4,032 lkhông nhiều H2(đktc). Công thức của oxit Fe là


Nung m gam các thành phần hỗn hợp Al, Fe2O3đến bội nghịch ứng trọn vẹn nhận được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần đều nhau. Phần 1 tác dụng đầy đủ cùng với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, có mặt 6,048 lkhông nhiều khí H2sinh hoạt đktc. Phần 2 tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, sau phản nghịch ứng ko thấy gồm khí hình thành. Giá trị của m là


lúc mang đến 20,7 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng cùng với dung dịch NaOH quánh dư, sau bội phản ứng thu được hóa học rắn bao gồm trọng lượng 8 gam. Để khử trọn vẹn 41,4 gam X bằng phản nghịch ứng sức nóng nhôm cần sử dụng 10,8 gam Al. Thành phần Tỷ Lệ theo cân nặng của Al2O3 vào tất cả hổn hợp X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Al và FeO (gồm tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 3 : 2) chức năng cùng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,928 lkhông nhiều khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng hỗn hợp A. Nếu đem nung m gam hỗn hợp X đến khi bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm xong xuôi (mang sử công suất đạt 100%) thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng cùng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Thực hiện nay bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm tất cả hổn hợp X gồm Al cùng một oxit sắt FexOy (vào điều kiện không tồn tại ko khí) thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong hỗn hợp NaOH dư thấy tất cả 8,4 lít khí H2 (sống đktc) bay ra và còn sót lại phần không chảy Z. Hòa tung 50% lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Kân hận lượng Al2O3 vào Y và phương pháp oxit Fe theo thứ tự là


Tiến hành bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm các thành phần hỗn hợp A gồm Al cùng FexOy (trong ĐK không có không khí) được tất cả hổn hợp B. Nghiền hậu bé dại, trộn rất nhiều hỗn hợp B rồi tạo thành nhị phần.

Phần 1 : gồm cân nặng 4,83 gam được hài hòa không còn vào dung dịch HNO3 dư, làm cho nóng thu được dung dịch C cùng 1,232 lkhông nhiều NO (sản phẩm khử duy nhất).

Phần 2 : chức năng với dung dịch NaOH dư đun cho nóng thu được một,008 lkhông nhiều H2 và còn lại 7,56 gam hóa học rắn.

Biết các phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, thể tích những khí đo sinh hoạt đktc. Công thức FexOy là


Một hỗn hợp M tất cả Fe3O4, CuO và Al gồm khối lượng 5,54 gam. Sau Khi triển khai phản bội ứng nhiệt nhôm hoàn toàn (công suất 100%) thu được hóa học rắn A. Nếu hòa tan A vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu tổng hợp A trong hỗn hợp NaOH dư thì sau bội phản ứng xong xuôi sót lại 14,8 gam hóa học rắn. Phần trăm cân nặng của chất bao gồm cân nặng phân tử nhỏ tuổi tuyệt nhất trong A là


Thực hiện làm phản ứng nhiệt độ nhôm trọn vẹn hỗn hợp tất cả Al với m gam nhì oxit Fe vào khí trơ, nhận được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y, chất không rã Z cùng 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, nhận được 7,8 gam kết tủa. Cho Z rã hết vào hỗn hợp H2SO4 sệt, lạnh nhận được hỗn hợp cất 15,6 gam muối bột sunfat cùng 2,464 lkhông nhiều khí SO2 (ngơi nghỉ đktc, là sản phẩm khử nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Lấy 46,95 gam hỗn hợp X có Fe3O4 với Al nung trong môi trường không tồn tại không khí. Sau Lúc bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp Y. Chia Y có tác dụng nhì phần không bởi nhau

Phần 1 : Cho công dụng cùng với NaOH dư thu được 0,336 lkhông nhiều khí H2 (đktc).

Phần 2 : Cho tác dụng cùng với dung dịch HCl dư chiếm được 9,408 lít khí H2 (đktc).

Xem thêm: Thể Tích Dung Dịch Hno3 1M, Câu 27(0) Thể Tích Dung Dịch Hno3 1

Biết các phản nghịch ứng phần nhiều xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng các chất vào hỗn hợp X là


Hỗn đúng theo X bao gồm Fe3O4 cùng Al gồm tỉ trọng mol tương ứng là 1 trong những : 3 tiến hành bội nghịch ứng sức nóng nhôm X (không tồn tại không khí) đến khi làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được hỗn hợp gồm


*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp các dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.


Chuyên mục: Game online